Biuro Krzeszyce 600-03-04-05

Biuro Słońsk 530-06-06-06

Warto wiedzieć

Ile wynosi kara za brak polisy OC w 2019 r.?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Od 1 stycznia 2019 r. kara ta wynosi dla pojazdów mechanicznych:

 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4500zł 6750zł 750zł 230zł
50% 2250zł 3380zł 380zł 230zł
20% 900zł 1350zł 150zł 230zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Informacje dla właściciela polisy OC, który nabył pojazd wraz z polisą:

Z chwilą sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umowy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu przechodzą na Kupującego, co oznacza, że umowa jest kontynuowana, zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1152 ze zmianami).

Informacja dla właściciela polisy OC, który sprzedaje pojazd:

Ustawa nakłada na sprzedającego obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 14 dni daty sprzedaży pojazdu o fakcie sprzedaży i danych osobowych kupującego.

W pierwszej kolejności należy zgłosić fakt sprzedaży do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Sprzedający powinien przesłać do firmy ubezpieczeniowej na piśmie potwierdzenie przeniesienia prawa własności (ze wskazaniem daty sprzedaży) oraz powiadomienie o następujących danych:

 • Imię i nazwisko kupującego,
 • Adres zamieszkania Kupującego,
 • PESEL kupującego,
 • a w przypadku przedsiębiorców: nazwę, siedzibę i numer REGON.

Brak ww. danych powoduje, iż w przypadku, gdy Kupujący pojazd nie skontaktuje się z firmą ubezpieczeniową lub skontaktuje się później niż po 14 dniach od daty zakupu pojazdu, Sprzedający może zostać obciążony dochodzeniem i windykacją składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia za okres od dnia sprzedaży do dnia skutecznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o tym fakcie.

Zwrot składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia przysługiwać będzie Sprzedającemu pojazd jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego.

W celu realizacji zwrotu składki prosimy o nadesłanie numeru rachunku bankowego oraz pobrania odpowiedniego wniosku o zwrot składki. W celu pobrania wniosku kliknij przycisk pobierz

Informacja dla kupującego, który nabył pojazd wraz z polisą:

W sytuacji nabycia pojazdu, ubezpieczonego w firmie ubezpieczeniowej prosimy Kupującego o kontakt celem rozwiązana przyjętej od Sprzedającego umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub ustalania warunków jej kontynuacji. Przepisanie polisy ze zbywcy na nabywcę. Wcześniej jednak należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w celu przerejestrowania pojazdu.

W celu kontynuacji umowy ubezpieczenia OC w firmie ubezpieczeniowej:

Prosimy o przesłanie na adres firmy osobiście lub pocztą meil:

 • Umowę kupna sprzedaży lub fakturę
 • Aktualny dowód rejestracyjny bądź po przerejestrowaniu
 • Aktualną polisę ubezpieczeniową bądź certyfikat ubezpieczeniowy

Uprzejmie informujemy, że na podstawie otrzymanych informacji Ubezpieczyciel dokona ponownego przeliczenia składki za okres od daty sprzedaży do końca okresu ochrony. Firma ubezpieczeniowa niezwłocznie poinformuje klienta o przepisaniu umowy ubezpieczenia OC, przesyłając dokumentację polisową.

Rejestracja samochodu używanego zakupionego w kraju:

Reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca przewidział termin 30 dni od dnia nabycia czyli daty umowy sprzedaży, darowizny, faktury, rachunku czy też na przykład spadku.

Za przerejestrowanie rozumiemy tu zmianę danych w dowodzie rejestracyjnych.

W tym celu musimy pojawić się w wydziale komunikacji z:

 • wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu (do pobrania ze stron urzędów, wyłożone na stolikach w urzędach), lub pobierz z mojej strony --> pobierz (dostarczę plik)
 • dowód własności pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży, orzeczenie sądu, akt darowizny, zamiany, itp.,
 • dowód rejestracyjny samochodu z ważnym przeglądem technicznym,
 • kartę pojazdu, jeżeli takowa została wydana,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość albo odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm),
 • stare tablice rejestracyjne samochodu.

PUNKT OPŁAT

W ramach sieci Punktu Przyjmowania Opłat biuro moje, wpisane jako Biura Usług Płatniczych na listę Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem BP965/2012 data wpisu do rejestru 12-07-2012

Zapytaj o ubezpieczenie

Wypełnij formularz Zadzwonimy do Ciebie


zapytaj

Masz pytania?
zadzwoń

+48 600-03-04-05

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy naszych biur (pon-pt: 8:00 - 17:00, sob. 9:00 - 14:00).
Zapraszamy do kontaktu.